ಬುಧವಾರ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ

05/08/2021

ಬುಧವಾರ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ