ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳ ವಿವರ

15/01/2022

ಬೆಂಗಳೂರು ಜ.15 : ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.